Idag lever mellan fem och sju procent av barn och ungdomar i Sverige med någon form av NPF-diagnos, som till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd. I Trygg-Hansa och Riksförbundet Attentions undersökning, som besvarats av drygt 1 800 föräldrar bland Attentions medlemmar, svarar åtta av tio föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att de är missnöjda med det stöd deras barn får i skolan.

Trygg-Hansa försäkrar hälften av alla individuellt försäkrade barn och har dagligen kontakt med föräldrar till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Kombinationen bristande samhällsresurser och samordning gör att många barn och unga med NPF inte får den hjälp de behöver och det kan vara väldigt svårt att komma tillbaka till skolan efter ett långt sommarlov. Det är hög tid nu att agera för att vända denna dystra trend, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Drygt sju av tio föräldrar (71 procent) uppger i undersökningen att deras barn under det senaste året varit frånvarande från skolan av andra skäl än sjukdom eller beviljad ledighet. Femton procent av barnen har varit borta från skolan i minst fyra veckor, i vissa fall upp till ett år eller ännu längre. I en statlig utredning kring problematisk skolfrånvaro framkom att barn och unga med NPF är i riskzonen och Skolinspektionen har i anmälningsärenden som rör omfattande frånvaro uppmärksammat en överrepresentation av elever med NPF-diagnos.

Stötta med information och vägledning
För att hjälpa föräldrar att ta ett helhetsgrepp om sin situation och vägleda i frågor som rör samhällets skydd har Trygg-Hansa tagit fram tjänsten Familjehjälpen. Genom Familjehjälpen kan man få information av vilket stöd man i familjen har rätt till, vilka ersättningar som finns och vart man kan vända sig i olika situationer.

– Många föräldrar vi pratar med beskriver samhällets och skolans stöd som en djungel. De upplever att de verkligen måste slita för att få information och få igenom det stöd som barnet har rätt till. I en redan utsatt situation blir stressen enorm, och där kan Familjehjälpen fungera som ett bollplank och stöd, säger Linda Janze på Familjehjälpen.

De främsta orsakerna till att barn med NPF är frånvarande från skolan upplevs vara att barnet inte orkar med skolarbetet (66 procent), bristande stöd i undervisningssituationen (61 procent) och otillräcklig kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (61 procent). Och bristen på rätt stöd påverkar inte bara barnen. Sju av tio föräldrar uppger att de fått sämre hälsa på grund av att skolsituationen inte fungerat, drygt hälften (51 procent) att de bråkat inbördes i familjen och fått försämrade relationer till varandra och drygt hälften (51 procent) att de fått gå ned i arbetstid för att stödja barnet.

I stället för en nystart och att se fram emot att träffa alla klasskompisarna kan skolstarten vara ångestladdad för många elever och föräldrar. Under vecka 36 öppnar Familjehjälpen därför en direktchatt dit Trygg-Hansas kunder med barnförsäkring kan höra av sig för att få stöd och vägledning av experter.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
alexandra.gahnstrom@trygghansa.se, 0701-68 35 72.

Linda Janze, Familjehjälpen på Trygg-Hansa
Linda.janze@trygghansa.se, 0701-68 36 83.

* enligt statistik framtagen av Skolverket.

Mer statistik från undersökningen:

  • I stort sett alla (99 procent) av föräldrarna som deltagit i undersökningen anser att barnet är i behov av extra anpassning eller särskilt stöd för att klara målen för undervisningen. Bara 16 procent av föräldrarna anser att deras barns lärare har tillräckliga kunskaper för att kunna anpassa undervisningen till barnets behov.
  • Av de föräldrar som anser att deras barn inte fått det stöd som det behöver, är det vanligast att det har påverkat barnets skolgång på följande sätt: ovilja att gå till skolan (63 procent), eftersläpning i andra ämnen (63 procent), psykisk ohälsa (56 procent), frånvaro (50 procent) och sänkt betyg (50 procent).
  • Bortsett från de föräldrar som har barn som går i en årskurs eller skolform där betyg inte sätts, uppger hälften av föräldrarna att deras barn inte har godkända betyg i svenska, engelska och matematik.
  • Drygt åtta av tio (82 %) av föräldrarna som svarar att deras barn får det stöd det behöver för att klara undervisningsmålen uppger att det beror på enskilda lärares kunskaper och bemötande.
  • Bara 11 procent av föräldrarna upplever att elevhälsan har tillräcklig kompetens om NPF.
  • Närmare åtta av tio (77 %) bedömer att ”mer kunskap i skolan om NPF” hade kunnat förebygga frånvaro medan drygt sju av tio (72 %) svarar ”en mer anpassad pedagogik” och drygt sex av tio (62 %) ”mindre grupper”.

Om undersökningen
Webbundersökningen genomfördes i maj 2017 bland Riksförbundet Attentions medlemmar och totalt 1860 svar inkom. Av de svarande har 30 procent en dotter och 69 procent en son (1% ville ej uppge). Av de svarandes barn har 78 procent ADHD/ADD, 56 procent autismspektrumtillstånd eller Aspbergers syndrom, 4 procent Tourettes syndrom, 9 procent språkstörning, 4 procent har även utvecklingsstörning och 16 procent annan funktionsnedsättning. Av de svarandes barn går 76 procent i grundskolan, 6 procent i resursskolan och 14 procent i gymnasieskolan. De svarande kommer från hela landet.

Om Familjehjälpen
Familjehjälpen är en kostnadsfri service som erbjuder vägledning och information gällande samhällsskyddet till Trygg-Hansas kunder med barnförsäkring. Barnet behöver ingen diagnos, och kunden kan få vägledning oavsett om barnet får ersättning från försäkringen eller inte. Det kan både röra sig om ett kortare samtal där man behöver svar på enstaka frågor eller om en mer komplex problematik som kräver flera samtal och mer vägledning.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA – en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.